English I
Etki Değerlendirme

Hayata Destek, değerlendirme çalışmaları sırasında zayıf noktaların geliştirilmesi gerektiği üzerine öneriler getirirken yapıcı sorgulama (appreciative inquiry) yaklaşımıyla olumlu proje etkilerine yoğunlaşarak “iyi uygulama” örnekleri ortaya çıkarmaya özen gösterir.

Değerlendirme çalışmaları uluslararası düzeyde standart kabul edilen OECD/DAC (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı/Kalkınma Yardımları Komitesi - Organization for Economic Cooperation and Development / Development Assistance Committee) kriterleri kullanılarak yürütülür.

Beş temel kriter şöyle belirlenmiştir:

■  Alakalık (Relevance) - Doğru işler yapılmış mı?

■  Etkinlik (Effectiveness) – Hedefler ve sonuçlara ulaşılmış mı?

■  Verimlilik (Efficiency) – Hedeflere verimli bir şekilde ulaşılmış mı?

■  Kalkınma politiklarına etkinlik (Effectiveness of development policy) – Kalkınma politikalarına katkı sağlayacak sonuçlar elde edilmiş mi?

■  Sürdürülebilirlik – Projenin olumlu etkileri uzun süre devam edecek mi?

Bunlara ilave olarak Hayata Destek, insani yardım projelerini toplumsal cinsiyet, Sphere Standartları ile bütüncüllük (coherence) ve kapsam (coverage) eksenlerinde değerlendiren ALNAP kriterlerini de kullanır.

Etki değerlendirme çalışmaları yürütülmekte olan projeye özel geliştirilen araçlar esas alınarak yapılır.

 

Etki Değerlendirme Çalışmaları

Keşmir Depremi Acil Yardım ve İyileştirme Operasyonu Etki Değerlendirmesi (2005-2009)

Tarih: 2009

Yer: Pakistan

 

Yerinden Edinmiş Kişilere yönelik Barınma Projesinin Etki Değerlendirme çalışması

Tarih: 2010

Yer: Gürcistan

Öğrenen bir kuruluş olan Hayata Destek, her proje sonrasında yaptığı iç değerlendirmelerden edindiği kazanımları içselleştirir.